Hizmet Standartları

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1

İşyeri Devri

Rızai Devir

(Mevcut tahsis sahibinin kiracılık hakkını tamamen devretmesi )

Devir Eden
1- İş yeri devir etme dilekçesi
2- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Gelirler Müdürlüğü, İSKİ, İGDAŞ)
3- Kesin teminat mektubu örneği yazısı
Devir Alan
1- İş yeri devir alma dilekçesi
2- Kiralama talep formu
3- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge
4- Gayri kabili rücu yetki belgesi
5- Kimlik fotokopisi
6- Adli sicil kaydı beyanı
7- Şirket ana sözleşmesi (Ticaret Sicil Gazetesi örneği)
8- İmza sirküleri
9- Sağlık raporu (Temas ile bulaşıcı hastalık olmadığı belirtilecek )
10- Nakit teminat belgesi (Kira sözleşmesine dair)
11- Kesin teminat mektubu (Müstahsil alacaklarına ilişkin)
12- Kayıtlı olduğu vergi dairesini gösterir belge
13- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Gelirler Müdürlüğü, İSKİ, İGDAŞ)
14- Devir bedeli yatırıldığına dair belge (Banka makbuzu)
Not: Devir alan iş yeri ortaklarının hal içinde başka iş yerinde ortaklık veya sahiplik durumları olmamalıdır.
1 Ay
2

İşyeri Devri

Yer Değişikliği

(Mevcut tahsisli iki yazıhanenin hal içinde yer değişikliği yapması)

1- İş yeri devir etme dilekçesi
2- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Gelirler Md., İSKİ,İGDAŞ)
3- Kesin teminat mektubu (Değişiklik yapılan yeni yerin tarifesine göre yeni mektup)
4- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge
5- Şirket ana sözleşmesi (Ticaret Sicil Gazetesi örneği)
6- Nakit teminat belgesi (Kira sözleşmesine dair)
7- Kayıtlı olduğu vergi dairesi gösterir belge
8- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Gelirler Md., İSKİ,İGDAŞ)
9- Devir bedeli yatırıldığına dair belge (1/2'si) (Banka makbuzu)
1 Ay
3 İşyeri Devri
(Hastalık – Yaşlılık- İş göremeyecek derecede kaza nedeniyle)

Devir Eden
1- Yazılı talep dilekçesi
2- Hastalık / Kazaya ilişkin belge
3- Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Devir Alan
1-Yazılı talep dilekçesi
2-Muvafakatname
3 -İmza beyannamesi (Gerçek kişi)
4- Nüfus cüzdan fotokopisi
5-Sağlık raporu (Temas ile bulaşıcı hastalık olmadığı belirtilecek )
6- Adli sicil kaydı beyanı
7- Vergi levhası
8- Yerleşim belgesi (İkametgah belgesi)
9- Faaliyet belgesi (İlgili meslek odasından)
10- İşyeri kiralama ve satış formu
11- Gayri kabili rücu yetki belgesi
12- Teminat

Not: Devir alanları birden çok olması halinde her birinden ayrı dilekçe alınır.

10 Gün
4 İşyeri Devri
Hisse Devri
(Şirket İçi)
1- Yazılı talep dilekçesi
2- Karar defteri fotokopisi
3- Noter onaylı hisse devri sözleşmesi
4- Ticaret Sicil Gazetesi ( Aslı veya noter onaylı )
5- İmza sirküleri (Şirket müdürü değişmesi durumunda yenisi)
1 Ay
5 İşyeri Devri
Hisse Devri
(Şirket Dışı)

1- Yazılı talep dilekçesi
2- Karar defteri fotokopisi
3- Noter onaylı hisse devri sözleşmesi
4- Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya noter onaylı )
5- İmza sirküleri (Şirket müdürü değişmesi durumunda yenisi)
6- Nüfus cüzdan fotokopisi ( Yeni ortaklar)
7- Sağlık raporu (Temas ile bulaşıcı hastalık olmadığı belirtilecek)
8- Adli sicil kaydı beyanı (yeni ortaklar)
9- Devir bedeli makbuzu

Not: Şirket dışından hisse devrini alan ortağın hal içinde başka işyerinde ortaklık veya sahiplik durumu olmamalıdır.

1 Ay
6 İşyeri Devri
(Ölüm nedeniyle miras devri tüzel kişilik)

1- Yazılı talep dilekçesi (3 ay içinde olmalıdır)
2- Mirasçılık Belgesi
3- Vukuatlı nüfus kayıt örneği
4- Muvafakatname (Mirasçıların anlaşmış olduğu belge, imzalar tam olmalı)
5- Ölüm belgesi (Aslı veya aslı gibidir onaylı)
6- Karar defteri fotokopisi
7- Noter onaylı hisse devri sözleşmesi
8- Ticaret Sicil Gazetesi ( Aslı veya noter onaylı )
9- İmza sirküleri (Şirket müdürü değişmesi durumunda yenisi)
10- Nüfus cüzdan fotokopisi (Yeni ortaklar)
11- Sağlık raporu (Temas ile bulaşıcı hastalık olmadığı belirtilecek)
12- Adli sicil kaydı beyanı (yeni ortaklar)

10 Gün
7 İşyeri Devri
(Ölüm nedeniyle miras devri gerçek kişilik)

1- Yazılı talep dilekçesi (3 ay içinde olmalıdır)
2- Mirasçılık belgesi
3- Vukuatlı nüfus kayıt örneği
4- Muvafakatname (Mirasçıların anlaşmış olduğu belge, imzalar tam olmalı)
5- Ölüm belgesi (Aslı veya aslı gibidir onaylı)
6- İmza beyannamesi
7- Nüfus cüzdan fotokopisi
8- Sağlık raporu (Temas ile bulaşıcı hastalık olmadığı belirtilecek)
9- Adli sicil kaydı beyanı
10- Vergi levhası
11- Faaliyet belgesi (ilgili meslek odasından)
12- Yerleşim belgesi ( ikametgah belgesi)
13- İşyeri kiralama ve satış formu
14- Gayri kabili rücu yetki belgesi
15- Teminat

10 Gün
8 Bilgi Edinme Başvurusu 

1-Dilekçe

3 Gün
9 HKS Bilgi Güncelleme
İşlemi

1- Yazılı HKS bilgi Güncelleme dilekçesi

3 Gün
10 Künye Silme İşlemi

1- Yazılı künye silme dilekçesi

3 Gün
11 Ürün Devir Etme İşlemi

1- Yazılı ürün devir etme dilekçesi

3 Gün
12 Tatil Günleri Çalışma İzni

1-Dilekçe
2-Yazıhane kaşesi

1 Gün
13 Bekleme ve Park Ücreti (Alacakları için)

ŞİKAYET EDEN
1- Yazılı talep dilekçesi
2- Giriş - Çıkış fişi

ŞİKAYET EDİLEN
1-Ödeme yaptığına dair belge

15 Gün
14 Ek İşgaliye Yeri (Kasa depolamak için)

Talep Eden
1- Yazılı talep dilekçesi

Tahsis İçin
1-Verilen yerin metrekaresini belirten tutanak

15 Gün
15 Bakım Onarım ve Tadilat İzni

1- Yazılı talep formu

5 Gün
16 Çürük ve Hileli Ürün Tespit Komisyonu Çürük Ürün Raporu 

1- Çürük ürün dilekçesi

7 Gün
17 Çürük ve Hileli Ürün Tespit Komisyonu
Rayiç Altı Satış Raporu

1- Yazılı talep dilekçesi

7 Gün
18 Çürük ve Hileli Ürün Tespit Komisyonu
Hileli Ürün Raporu

1- Hileli ürün dilekçesi

7 Gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : Hal Müdürlüğü
İsim : İsrafil AYDIN
Ünvan : Hal Müdürü
Adres : Kocatepe Mahallesi Kantarcılar Sk. 
No:10/1 Bayrampaşa/İSTANBUL
Tel : (0212) 437 12 10
Faks : (0212) 437 12 16
E-Posta : haller@ibb.gov.tr
İkinci Müracaat Yeri : Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı
İsim : Ahmet ATALIK
Unvan : Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı
Adres : Kocatepe Mahallesi Kantarcılar Sk.
No:10/1  Bayrampaşa/İSTANBUL
Tel : (0212) 449 92 32
Faks : (0212) 449 50 97
E-Posta : gthdb@ibb.gov.tr