'

Hizmet Standartları

SIRA
NO

HİZMETİN
ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

 

İŞ YERİ DEVRİ

RIZAİ DEVİR
                                                    
(Mevcut tahsis sahibinin kiracılık hakkını tamamen devretmesi )

DEVİR EDEN
1- İş yeri devir etme dilekçesi
2- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Gelirler Md., İSKİ, İGDAŞ)
3- Kesin teminat mektubu örneği yazısı

DEVİR ALAN
1- İş yeri devir alma dilekçesi 
2- Kiralama talep formu 
3- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge
4- Gayri kabili rücu yetki belgesi 
5- Kimlik fotokopisi   
6- Adli sicil kaydı beyanı
7- Şirket ana sözleşmesi (Ticaret Sicil Gazetesi örneği)  
8- İmza sirküleri          
9- Sağlık raporu (Temas ile bulaşıcı hastalık olmadığı belirtilecek )  
10- Nakit teminat belgesi (Kira sözleşmesine dair)    
11- Kesin teminat mektubu (Müstahsil alacaklarına ilişkin)  
12- Kayıtlı olduğu vergi dairesini gösterir belge
13- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Gelirler Md., İSKİ, İGDAŞ)            
14- Devir bedeli yatırıldığına dair belge (Banka makbuzu)  

Not: Devir alan iş yeri ortaklarının hal içinde başka iş yerinde ortaklık veya sahiplik durumları olmamalıdır.

1 AY

2

İŞ YERİ DEVRİ

YER DEĞİŞİKLİĞİ
                                                    
(Mevcut tahsisli iki yazıhanenin hal içinde  yer değişikliği yapması)

1- İş yeri devir etme dilekçesi
2- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Gelirler Md., İSKİ,İGDAŞ)
3- Kesin teminat mektubu (Değişiklik yapılan yeni yerin tarifesine göre yeni mektup)
4- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge
5- Şirket ana sözleşmesi (Ticaret Sicil Gazetesi örneği)  
6- Nakit teminat belgesi (Kira sözleşmesine dair)    
7- Kayıtlı olduğu vergi dairesi gösterir belge    
8- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Gelirler Md., İSKİ,İGDAŞ)            
9- Devir bedeli yatırıldığına dair belge (1/2'si) (Banka makbuzu)

1 AY

3

İŞ YERİ DEVRİ
                                                     (HASTALIK – YAŞLILIK- İŞ GÖREMEYECEK DERECEDE KAZA NEDENİYLE)

DEVİR EDEN
1- Yazılı talep dilekçesi 
2- Hastalık / Kazaya ilişkin belge
3- Vukuatlı nüfus kayıt örneği   

DEVİR ALAN
1-Yazılı talep dilekçesi  
2-Muvafakatname 
3 -İmza beyannamesi (Gerçek kişi)  
4- Nüfus cüzdan fotokopisi 
5-Sağlık raporu (Temas ile bulaşıcı hastalık olmadığı belirtilecek )  
6- Adli sicil kaydı beyanı
7- Vergi levhası 
8- Yerleşim belgesi (İkametgah belgesi) 
9- Faaliyet belgesi (İlgili meslek odasından)
10- İşyeri kiralama ve satış formu
11- Gayri kabili rücu yetki belgesi
12- Teminat 

Not: Devir alanları birden çok olması halinde her birinden ayrı dilekçe alınır.

10 GÜN

4

İŞ YERİ DEVİR

HİSSE DEVRİ

(Şirket İçi)

1- Yazılı talep dilekçesi                                             
2- Karar defteri fotokopisi                                        
3- Noter onaylı hisse devri sözleşmesi                              
4- Ticaret Sicil Gazetesi ( Aslı veya noter onaylı )                      
5- İmza sirküleri (Şirket müdürü değişmesi durumunda yenisi)

1 AY

5

 

İŞ YERİ DEVRİ

HİSSE DEVRİ

(Şirket Dışı)

1- Yazılı talep dilekçesi
2- Karar defteri fotokopisi
3- Noter onaylı hisse devri sözleşmesi   
4- Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya noter onaylı )
5- İmza sirküleri (Şirket müdürü değişmesi durumunda yenisi)  
6- Nüfus cüzdan fotokopisi ( Yeni ortaklar)
7- Sağlık raporu (Temas ile bulaşıcı hastalık olmadığı belirtilecek) 
8- Adli sicil kaydı beyanı (yeni ortaklar)
9- Devir bedeli makbuzu

Not: Şirket dışından hisse devrini alan ortağın hal içinde başka işyerinde ortaklık veya sahiplik durumu olmamalıdır.       

1 AY

6

İŞ YERİ DEVRİ
                                                 (ÖLÜM NEDENİ İLE MİRAS DEVRİ TÜZEL KİŞİLİK)

1- Yazılı talep dilekçesi (3 ay içinde olmalıdır) 
2- Mirasçılık Belgesi 
3- Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 4- Muvafakatname (Mirasçıların anlaşmış olduğu belge, imzalar tam olmalı)
5- Ölüm belgesi (Aslı veya aslı gibidir onaylı)
6- Karar defteri fotokopisi 
7- Noter onaylı hisse devri sözleşmesi 
8- Ticaret Sicil Gazetesi ( Aslı veya noter onaylı )
9- İmza sirküleri (Şirket müdürü değişmesi durumunda yenisi)  
10- Nüfus cüzdan fotokopisi (Yeni ortaklar)
11- Sağlık raporu (Temas ile bulaşıcı hastalık olmadığı belirtilecek)  
12- Adli sicil kaydı beyanı (yeni ortaklar)

10 GÜN

7

 

İŞ YERİ DEVRİ
                                                     (ÖLÜM NEDENİ İLE MİRAS DEVRİ GERÇEK KİŞİLİK)

1- Yazılı talep dilekçesi (3 ay içinde olmalıdır)
2- Mirasçılık belgesi
3- Vukuatlı nüfus kayıt örneği
4- Muvafakatname (Mirasçıların anlaşmış olduğu belge, imzalar tam olmalı)
5- Ölüm belgesi (Aslı veya aslı gibidir onaylı)
6- İmza beyannamesi 
7- Nüfus cüzdan fotokopisi 
8- Sağlık raporu (Temas ile bulaşıcı hastalık olmadığı belirtilecek)  
9- Adli sicil kaydı beyanı
10- Vergi levhası 
11- Faaliyet belgesi (ilgili meslek odasından)
12- Yerleşim belgesi ( ikametgah belgesi)
13- İşyeri kiralama ve satış formu
14- Gayri kabili rücu yetki belgesi
15- Teminat

10 GÜN

8

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU

1-Dilekçe

3 GÜN

9

HKS BİLGİ GÜNCELLEME
İŞLEMİ

1- Yazılı HKS bilgi güncelleme dilekçesi

3 GÜN

10

KÜNYE SİLME
İŞLEMİ

1- Yazılı künye silme dilekçesi

3 GÜN

11

ÜRÜN DEVİR ETME İŞLEMİ

1- Yazılı ürün devir etme dilekçesi

3 GÜN

12

TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA İZNİ

1-Dilekçe
2-Yazıhane kaşesi

1 GÜN

13

BEKLEME VE PARK ÜCRETİ                                                     (ALACAKLARI İÇİN )

ŞİKAYET EDEN
1- Yazılı talep dilekçesi 
2- Giriş - Çıkış fişi

ŞİKAYET EDİLEN
1-Ödeme yaptığına dair belge

15 GÜN

14

EK İŞGALİYE YERİ
(KASA DEPOLAMAK
İÇİN )

Talep Eden
1- Yazılı talep dilekçesi 

Tahsis İçin
1-Verilen yerin metrekaresini belirten tutanak

15 GÜN

15

BAKIM, ONARIM ve TADİLAT İZNİ

1- Yazılı talep formu

5 GÜN

 

16

ÇÜRÜK VE HİLELİ ÜRÜN TESPİT KOMİSYONU
ÇÜRÜK ÜRÜN RAPORU

1- Çürük ürün dilekçesi

7 GÜN

17

ÇÜRÜK VE HİLELİ ÜRÜN TESPİT KOMİSYONU
RAYİÇ ALTI SATIŞ RAPORU

1- Yazılı talep dilekçesi

7 GÜN

18

ÇÜRÜK VE HİLELİ ÜRÜN TESPİT KOMİSYONU
HİLELİ ÜRÜN RAPORU

1- Hileli ürün dilekçesi

7 GÜN

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : Hal Müdürlüğü
İsim : İsrafil AYDIN
Ünvan : Hal Müdürü
Adres : İBB Yaş Meyve Sebze Hal Müdürlüğü
BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
Tel : (0212) 437 12 10
Faks : (0212) 437 12 16
E-Posta : haller@ibb.gov.tr
İkinci Müracaat Yeri : Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı
İsim : Ahmet ATALIK
Unvan : Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı
Adres : İBB Yaş Meyve Sebze Hal Müdürlüğü
Bayrampaşa/İSTANBUL
Tel : (0212) 449 92 32
Faks : (0212) 449 50 97
E-Posta : gthdb@ibb.gov.tr

Not: Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.